گواهینامه ها

ICO-3
ICO-2
ICO-5
ICO-1

CE

پایه تلسکوپی EN-13200-5

پایه تلسکوپی EN-13200-5

EN-13200-5

EN-13200-5

سفید کننده های سازه فلزی EN-13200-6

سفید کننده های سازه فلزی EN-13200-6

صندلی های استادیوم EN12727-2016

صندلی های استادیوم EN12727-2016

CE-EN61439

CE-EN61439

CE-EN61326

CE-EN61326

ISO

کیفیت

کیفیت

OHSAS18001

OHSAS18001

محیطی

محیطی

مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

گواهی افتخار پروژه

ساعت مسابقه یوگان

ساعت مسابقه یوگان

ورزشگاه جیشو

ورزشگاه جیشو

مدرسه شیانگ ژیمینگ

مدرسه شیانگ ژیمینگ

هنرستان پکن

هنرستان پکن

SGS -GB8627-2012

SGS-B13

SGS

SGS-B14

SGS

SGS-B11

SGS

SGS-B12

SGS